De Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

De Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn is een samenwerkingsverband van kerken, die de Heer Jezus Christus overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en daarom hun gemeenschap- pelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God.
De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst uitdrukking geven aan de wil om in de samenleving gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, die zij allen belijden. Ze verlangen te gehoorzamen aan de opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt en erkennen daarbij de rijkdommen van elkaars verscheidenheid.

Kijkend in Nijverdal en Hellendoorn

Het effect van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn is verbindend en stimulerend. Het grote aantal parochies en gemeenten dat deelneemt, draagt er toe bij, dat men elkaar - in alle verscheidenheid - steeds beter leert kennen en waarderen. Het gebed van Jezus was dat zijn leerlingen één zouden zijn. Die eenheid hoeft niet te betekenen, dat alle schapen in één stal staan. Samenwerken, en zo gezamenlijk in onze gemeente meer en meer zichtbaar maken hoe heilzaam God werkt, is een doel dat langzaam maar zeker meer vorm krijgt.
De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Van Volkskerstzang, Openluchtdienst met Pinksteren, Tentdienst tijdens Bruisend Nijverdal, tot aan Kerstpakketten- en Paasbrodenactie – om er slechts enkele te noemen. Zo trekken we samen op. Zo zoeken we stap voor stap in eenheid Jezus onze Heer te volgen en te eren.

Privacy

Ook de Raad van Kerken heeft te maken met de nieuwe privacyregels. Niet, dat wij over zoveel gegevens beschikken, maar wat er is moet goed worden bewaakt. Het gaat om de namen van afgevaardigden, hun adressen en de vermelding van het kerkgenootschap dat men vertegenwoordigt. Berichten aan de leden van de Raad worden verzonden met hun instemming. Andere berichten, zoals aan de deelnemende kerken, worden verstuurd zonder dat zichtbaar is wie de geadresseerden zijn.
Waar bij activiteiten van de Raad contact wordt gelegd met derden, zoals bijv. bij de kerstpakkettenactie, wordt van de betrokkene ontvangers een schriftelijke instemming gevraagd. De Raad meent op deze wijze aan de vereisten te voldoen.

Leden van de Raad:

Protestantse Gemeente Nijverdal
vacant
vacant

R.K. Parochie St. Antonius van Padua
Dhr.  M.A.J.M. Jansen
Mevr. A. Wennemers

Vrije Evangelische Gemeente
Ds. L. van Weijen
Mevr. D. Harbers

NGPMB mrt.53 - Nood Gemeente Protestants Molukse kerk in Nederland
Dhr. F. Nunumete

Molukse Evangelische Kerk
Mevr. P. Lewerissa-Latupeirissa

Leger des Heils
Mevr. R. Hop

De Levensbron
Nederlandse Gereformeerde Kerk

Dhr. A. Kodde (secretaris)
Dhr. F.J. Slooijer (penningmeester)

Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom
Dhr. J. Kerklaan (lid van DB)
Dhr. M.G. Ticheler

Hellendoorn
Protestantse Gemeente Hellendoorn

Dhr. G. Berends
Dhr. W. Bouwhuis

R.K. Parochie St. Sebastianus
Pastor G. Legtenberg (voorzitter)

Gastlid:
Protestantse gemeente De Schoof Daarlerveen

Mevr. G. Scholten

Gastleden, maar geen vertegenwoordiger bij de Raad:
Hervormde Gemeente Daarle
Gereformeerde Kerk Daarle
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Daarlerveen
R.K. Parochie St. Sebastianus Haarle

 


 


KVA op 17 mei
    WELKOM

Lees meer


Inloopochtend
voor minima
dinsdag 18 juni

Lees meer

 

 

 

 


 

 

v0.0.8 build 20221202HF2