Protestantse Gemeente Hellendoorn

Dorpskerk ’n Oalen Griezen’
Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn
Zondagse erediensten: 9.30 uur en 19.00 uur

 

'De Schaapskooi'
Kuperserf 49, 7443 HC Nijverdal
Zondagse eredienst: 9.30 uur of 10.00 uur

 

De Protestantse Gemeente te Hellendoorn is een gastvrije gemeente die mensen uitnodigt en helpt Gods liefde te leren kennen en deze liefde uitdraagt in woorden en daden.


Dragende begrippen voor het gemeenteleven zijn: Geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13:13) als verwoording van oorsprong, identiteit en centrale waarden.

- Geloof in de blijde boodschap.

- Hoop op de vervulling van Gods beloften voor Zijn volk en de wereld.

- Groei en bloei vanuit de bron van Gods liefde in Jezus Christus, in liefde tot elkaar.


De gemeente legt zich toe op actieve gemeenschapsvorming, waarin gelovigen van alle leeftijden worden opgebouwd tot functionerende leden van het lichaam van Christus en actief bijdragen aan het beleven van de onderlinge gemeen­schap door deel te nemen aan de activiteiten.


De zondagse erediensten in ‘De Schaapskooi’ en de ‘Dorpskerk’ dienen tot eer van God en vormen het hart van het gemeenteleven.
Hierin:

  • Komen we samen rond het Woord van God, zingen we de lofzang en bidden wij;
  • Vieren we de sacramenten van doop en avondmaal;
  • Wordt het Woord uitgelegd en verkondigd als bemoediging en troost, als opdracht en inspiratie, om vanuit de Bijbel, als bron en toetssteen, inzicht te krijgen in wat goed leven is, voor mijzelf, voor de samenleving en voor de schepping;
  • Maken we een begin met de dienst aan de wereld, de samenleving en de schepping;
  • Bieden we plek aan alle generaties én gasten in ons midden.


Naast de ‘reguliere’ zondagse erediensten, zijn er onder meer gezinsdiensten, jeugddiensten, jongerendiensten, krabbeldiensten, zangdiensten, vespers, oecumenische diensten en “net effe anders”-diensten. Daarnaast is er in de Stille Week de Paascyclus.


De drie predikanten voeren elk een aantal centrale taken uit in de wijk waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Verder zijn de wijk-overstijgende taken, zoals Vorming en Toerusting, Jeugdwerk en Missionair werk onderling verdeeld.


Het pastoraat is in de praktijk vooral vraaggericht en vindt vooral plaats bij geboorte, ziekte, rouw en trouw, op de zogenaamde kruispunten in het leven.

Het pastoraat wordt uitgeoefend door de predikant, de ouderlingen en het pastorale team. Daarnaast wordt op alle leden steeds weer een beroep gedaan om oog te hebben voor de ander.


Het diaconaat van de gemeente heeft een specifieke functie, namelijk: het opkomen voor de minder bedeelden. Maar het diaconaat kan ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente, zoals het bevorderen van onderling dienstbetoon en het omzien naar elkaar.


Voor meer informatie: www.pghellendoorn.nl

Kerkomroep:  Beluister de dienst op kerkomroep.nl

 

 

v0.0.8 build 20221202HF2