logo Raad van Kerken

Jaarverslag Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn 2018

In dit jaarverslag vindt u een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn in 2018 zijn georganiseerd.

Het aantal leden en gastleden is in 2018 weer veranderd. Er is een gastlid bijgekomen namelijk de RK te Haarle.
De Raad bestaat uit 10 leden, te weten: de samenwerkingsgemeente de Levensbron (NGKV), het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, Protestantse Gemeente Hellendoorn, Protestantse Gemeente Nijverdal, de Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua, de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Hellendoorn, de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom en de Vrije Evangelische Gemeente. En vijf gastleden: de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de PKN te Daarlerveen , de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Daarle en de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Haarle.

De PKN Daarlerveen heeft een afgevaardigde naar de vergaderingen, de andere vier kerken worden door de secretaris op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Raad onderneemt, zodat zij kunnen deelnemen wanneer zij dat wensen of aanhaken maar dan in hun eigen dorp.

Al de aangesloten kerken worden vertegenwoordigd door in totaal 16 personen.

In verband met zijn verhuizing naar Amsterdam heeft ds. Pieter Boomsma het voorzitterschap over gedragen aan pastor Gerard Legtenberg, die al lid van het DB was. Jochem Kerklaan van de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom is toegetreden tot het DB als lid.

In 2018 zijn er weer enige wisselingen van personen geweest: Aangezien het Leger des Heils als gemeente in Nijverdal gestopt is, heeft Bep Bildt haar lidmaatschap van de Raad beëindigd. Er is nog wel email-contact met het Leger des Heils. Daarnaast heeft Roy Zijlstra na vele jaren lid te zijn geweest afscheid genomen van de Raad.

Namens de Nood Gemeente Protestants Molukse kerk in Nederland (NGPMB mrt.53) zijn er twee leden toegetreden: Anna Latul en Ferry Nunumete. Dat betekent dat na een lange periode van afwezigheid er nu van die gemeente gelukkig weer een vertegenwoordiging is.

Aangezien de Raad graag van iedere gemeente twee vertegenwoordigers ziet (naast het DB), ontbreekt er nog wel een aantal vertegenwoordigers.

Er zijn dit jaar in totaal 6 vergaderingen (deels in het gebouw van het RK Sint Antonius van Padua en deels in het gebouw van Beth Shalom) geweest, waarin allerlei zaken op het kerkelijk gebied betreffende de gemeente Hellendoorn besproken zijn. De vergaderingen zijn altijd in goede harmonie verlopen. Er zijn 5 reguliere vergaderingen geweest en één speciale waarin de Raad gesproken heeft over de liturgie binnen de verschillende kerken.

Het dagelijks bestuur bestaat nu uit: pastor Legtenberg voorzitter, de heer Kodde secretaris, de heer Spenkelink penningmeester en Jochem Kerklaan lid. Ondanks de verscheidenheid aan het beleven van het geloof is er een goed onderling overleg.

In 2018 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.

De volgende zaken zijn georganiseerd of bezocht:

- op 16 januari was er een gesprek van een afvaardiging van de Raad met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn, waarin gesproken is over de rol van de kerken en de Raad van Kerken in het bijzonder in de Hellendoornse samenleving.

- van 21 tot 28 januari de week van gebed om de eenheid van de kerken; een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland (eerder Evangelische Alliantie genaamd). In Nijverdal wordt deze week georganiseerd door bij de Raad van Kerken aangesloten kerken.

Er was een kringgebed op maandag, op woensdag een gezamenlijke dienst in de RK kerk te Hellendoorn, op donderdag sloot men aan bij de bijeenkomst van de werkgroep 'Op weg in de stilte'; vrijdag was er een jongerenavond onder leiding van Egbert Jan Haselhorst. Er was zowel een startdienst met symbolische handeling op 21 januari met ds. Bertine van de Weg en Niek Kuiper en Pajoko, als een afsluitingsdienst op 28 januari in het Centrum met ds. Wil Kaljouw.

In Daarlerveen heeft in de week van gebed voor de eenheid van de kerken een kerkelijk werker een avond van beide kerken (GKV en PKN) georganiseerd
In diezelfde week zijn er weer vele zogenaamde geloofsgesprekken geweest.

- Op vrijdag 2 maart was er een viering in verband met Wereldgebedsdag.

- Ter gelegenheid van Pasen is er weer een Paasbrodenactie gehouden. Alle gezinnen met een minimuminkomen in Hellendoorn en Nijverdal kregen namens de Raad van Kerken een Paasbrood aangeboden. Er werden dit jaar 695 paasbroden overhandigd.

- Op 4 mei was er zowel in de Dorpskerk in Hellendoorn als in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal een bijeenkomst voorafgaande aan de kranslegging bij het monument aan de Joncheerelaan ter gelegenheid van dodenherdenking. Er werd ook namens de Raad van Kerken een krans gelegd.

- Op 20 mei was er, ’s avond in het Openlucht theater in Nijverdal een oecumenische Pinksterdienst onder leiding van ds. Pieter Boomsma.

- Op 31 mei was er een bezoek aan de Broerenkerk in Zwolle (en aansluitend een rondwandeling door de binnenstad van Zwolle) van de leden van de Raad van Kerken en enige andere uitgenodigden van werkgroepen die vallen onder de Raad.

- In de nacht van 1 naar 2 juni is de nacht van gebed in het gebouw van Beth Shalom gehouden

- Op 9 september was er in het kader van Bruisend Nijverdal om 9.30 uur een Oecumenische dienst. Pastor Gerard Legtenberg en ds. Bertine van de Weg verzorgden de dienst en het koor Shine en Advendo verleende medewerking.

- Op 23 september was er dit jaar een vredesmanifestatie in het kader van de Vredesweek 2017. Ook dit keer was er een rondwandeling door het Centrum van Nijverdal. De opkomst viel tegen en loopt de laatste jaren steeds meer terug. De commissie heeft aangegeven dat zij mede door onderbezetting niet langer een vredesmanifestatie wil organiseren, tenzij er nieuwe mensen bijkomen.

- Op 16 december is de 56e Volkskerstzang gehouden, dit jaar in het Centrum (in verband met de hoge kosten in het Ravijn) met medewerking van ds. Bertine van de Weg, een samenwerking tussen Advendo en de KSW en een koor uit Haarle.

- Op 21 december is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie gehouden op 5 locaties in de gemeente Hellendoorn. Naast de gebruikelijke: de Leerkamer in Hellendoorn, de Schaapskooi in de Kruidenwijk en het Spectrum in Nijverdal, waren er dit jaar weer inzamelingen in Haarle en in Daarle. Er werden 650 pakketten bezorgd bij gezinnen met een minimuminkomen. De overgebleven goederen zijn overgedragen aan de Voedselbank of Dorcas.

- Elke maand heeft de Raad van Kerken informatie over een bepaald land aan de desbetreffende kerkenraden, voorgangers en kerkbladen geleverd voor een gebed voor de vervolgde christenen tijdens een eredienst en thuis. Deze zogenaamde gebedsbrieven werden verzorgd door Marcel Ticheler.

- Voor de zevende keer werd er bij alle kerken een folder met alle kerkdiensten van alle kerken in de hele gemeente Hellendoorn voor de maanden juni, juli en augustus verspreid. Deze folder werd tevens aangeboden bij allerlei recreatiebedrijven in de gemeente Hellendoorn, zoals campings, bed and breakfasts en hotels. Het aantal uitgiftepunten is weer gestegen.

logo raad van kerken - In het Centrum vond er een zestal bijeenkomsten plaats van het Leerhuis Nijverdal. Er werden lezingen gegeven door diverse gastsprekers over zeer uiteenlopende onderwerpen met de Bijbel als bron van inspiratie.

- Regelmatig werden er radio- en tv uitzendingen van kerkdiensten in de gemeente Hellendoorn door de Hoi verzorgd. De tv-uitzendingen van kerkdiensten door de Hoi worden gecoördineerd door de Raad van Kerken.

- Daarnaast is er ook regelmatig aandacht voor de Fair trade gemeente en duurzaamheid.

- De Raad neemt ook deel aan het overleg aangaande de woonservicegebieden en VIA-teams in de gemeente Hellendoorn.

- Vanuit de Schaapskooigemeente zijn het WeeWeeCafee en the Marriage Course weer georganiseerd. Beide activiteiten vinden plaats onder de paraplu van de Raad van Kerken.

Het WeeWeeCafee is wel gestopt, aangezien door de aantrekkende economie er niet zoveel noodzaak meer was om werkzoekenden te helpen.

- Dit jaar is de werkgroep "Op weg in de stilte" verder gegaan onder de paraplu van de Raad van Kerken. Het hele jaar door heeft deze werkgroep allerlei activiteiten georganiseerd.

- De Raad heeft op verzoek een kascontrolecommissie ingesteld om de kas van de penningmeester van de Raad van Kerken en de kas van de Kerstpakkettenactie te controleren. Beide kassen zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester van de Raad probeert de financiën binnen het budget te houden. Aan alle werkgroepen is ook aangegeven dat zij moeten proberen "kosten-neutraal" te werken, zodat er geen beroep op de financiën van de Raad hoeft te worden gedaan.

- Ook in 2018 heeft de Raad zich moeite getroost om een doorstart van de Gospelshop de Boei mogelijk te maken. Er zijn besprekingen geweest. Het aantal vrijwilligers is ondertussen ruim voldoende, maar het is uiteindelijk onmogelijk gebleken om een bestuur te vormen dat de leiding neemt. Vandaar dat de pogingen dit jaar gestaakt zijn.

- In verband met de komende herdenking van 75 bevrijding in 2020 neemt de Raad deel aan het overleg over de houden festiviteiten. In verband daarmee heeft de Raad aan B&W voorgesteld om de straatnamenborden van personen die tijdens de tweede wereldoorlog actief waren te voorzien van een extra mededeling over de rol van die personen tijdens de tweede wereldoorlog.

- De volgende 15 werkgroepen zijn nu onder de Raad van Kerken:
- Kerstpakkettenactie

- Paasgroetactie

- 4 Mei herdenking

- Oecumenische Pinksterdienst

- Oecumenische Kerkdienst Bruisend Nijverdal

- Vredesweek

- Volkskerstzang

- Het Leerhuis

- Wereldgebedsdag
- Werkgroep "Op weg in de stilte"

- The Marriage Course

- Hoi-tv Kerkdiensten en Kerk in zicht

- Werkgroep "Gebed"

- Kerk en Samenleving

- Mannen kampvuur-avonden

De Raad van Kerken is ook zijdelings betrokken bij de Voedselbank doordat een lid van de Raad lid van het bestuur van de Voedselbank is.

Er is zo hier en daar in een commissie nog een vacature te vervullen of vervanging nodig. Er is nog steeds iemand nodig die mee wil helpen met het organiseren van de 4 mei herdenking in Nijverdal.

Dit jaar zijn we eindelijk geslaagd in het vinden van iemand die als websitebeheerder wil optreden. Na uitvoerige gesprekken is de website van de Raad volledig vernieuwd. De nieuwe website beheerder Margreet Jonker verzorgt tot volle tevredenheid de inhoud van de site.

Ook dit jaar 2018 is er weer veel gebeurd. De Raad is dankbaar dat er op zoveel verschillende vlakken en manieren activiteiten worden uitgevoerd die de saamhorigheid binnen onze kerkelijke gemeenschappen verhogen en die tot eer van onze Heer mogen zijn.

Wij bidden of de activiteiten nog meer mogen bijdragen aan het verstaan van elkaar, het beter samenwerken met elkaar en een nog betere presentatie naar de mensen ook buiten de kerk.

Nijverdal 16-1-2019

Gerard Legtenberg voorzitter
Adri Kodde secretaris
Raad van Kerken Nijverdal- Hellendoorn

 

v0.0.8 build 20221202HF2