Jaarverslag Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn 2022

In het onderstaande vindt u weer een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn in 2022 zijn georganiseerd. In het begin van het jaar was corona nog een spelbreker, maar God zij dank, konden vanaf maart alle activiteiten weer normaal plaatsvinden.
Het aantal leden en gastleden is in 2022 onveranderd.
De Raad bestaat uit 10 leden, te weten:
de samenwerkingsgemeente de Levensbron (NGKV), het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, Protestantse Gemeente Hellendoorn, Protestantse Gemeente Nijverdal, de Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua, de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Hellendoorn, de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom en de Vrije Evangelische Gemeente,
en vijf gastleden:
de PKN en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Daarlerveen, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Daarle en de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Haarle.
De PKN Daarlerveen heeft een afgevaardigde naar de vergaderingen, de andere vier kerken worden door de secretaris op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Raad onderneemt, zodat zij kunnen deelnemen wanneer zij dat wensen of aanhaken maar dan in hun eigen dorp.
Al de aangesloten kerken worden vertegenwoordigd door in totaal 16 personen.
In 2022 hebben we mevr. R. Hop van het Leger des Heils als lid verwelkomt. Daardoor is na lange tijd het LdH weer vertegenwoordigd in de Raad.
Aangezien de Raad graag van iedere gemeente twee vertegenwoordigers ziet (naast het DB), ontbreekt er nog wel een aantal vertegenwoordigers (bijv. PG Nijverdal, Het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de NGPMB mrt.53 en de Rooms Katholieke parochie Hellendoorn; verder is het jammer dat er geen vertegenwoordiging meer is van de Schaapskooi).

Er is dit jaar in verband met de coronapandemie slechts 1 vergadering uitgevallen. De reguliere vergaderingen zijn voor de zomervakantie gehouden in de Levensbron en na de zomervakantie in de Leerkamer in Hellendoorn. Op 7 april is er een vergadering geweest met vertegenwoordigers van de kerkenraden/besturen van de aangesloten geloofsgemeenschappen. Op deze vergadering zijn zeer veel zaken aan de orde gekomen.

Het dagelijks bestuur bestaat nog steeds uit: pastor G. Legtenberg voorzitter, de heer A. Kodde secretaris, de heer F. Spenkelink penningmeester en de heer J. Kerklaan lid. Op 1 januari 2023 heeft de heer F. Spenkelink na 15 jaar het penningmeesterschap overgedragen aan de heer E. Slooijer. In verband met gezondheidsredenen heeft de heer Spenkelink ook meteen afscheid genomen van de Raad.
Ondanks de verscheidenheid aan het beleven van het geloof is er een goed onderling overleg.

In 2022 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.
De volgende zaken zijn georganiseerd of bezocht:

- van 17 tot 23 januari de week van gebed om de eenheid van de kerken; een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland (eerder Evangelische Alliantie genaamd). In Nijverdal wordt deze week georganiseerd door bij de Raad van Kerken aangesloten kerken. De werkgroep bestaat uit ds. B. van de Weg en de heer M. Ticheler.
Maandag, kringgebed (Beth Shalom). Met 13 personen, incl. enkele bezoekers uit andere kerken, gebeden voor actuele onderwerpen, afgewisseld met liederen. Goede beleving.
Dinsdag, (digitaal) vesper (d’Oale Grieze), met liturgische gebeden.
Woensdag, meditatieve wandeling (met nagesprek, liturgisch avondgebed (Kleine Kapel). Deelname beperkt vanwege kleine ruimte. Kapel was overdag open voor individueel bezoek.
Donderdag de gebedswandeling kwam te vervallen.
Vrijdag, jongerenavond in de Levensbron. Interactie tussen 2 dienstleiders (ds. H. van Dalen en ds. A.J. Holsappel) en een jongerencombo, met inleiding en vragen over ‘gebed’, afgewisseld met zang; er waren 2 genodigden aanwezig en er is door ca 135 pers. digitaal gekeken.
Zondag, afsluitdienst in de Regenboog. Een oecumenische dienst, dienstleiding door 2 voorgangers ds. J. Th. Wassenaar en ds. W. Kaljouw met diverse muzikale ondersteuning, een symbolisch moment door de kerkvertegenwoordigers. Er waren circa 45 mensen aanwezig, digitaal bezocht door 95 personen via YouTube en 137 via kerkomroep.

In Daarlerveen heeft in de week van gebed voor de eenheid van de kerken een kerkelijk werker een avond voor beide kerken (GKV en PKN) georganiseerd.
- Op vrijdag 5 maart was er geen fysieke viering in verband met Wereldgebedsdag, maar een opname van een dienst in Lelystad.
- In begin maart is er door veel mensen meegeholpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in verband met de oorlog die Rusland begonnen is in de Oekraïne. Er is onder andere via de Raad voor de eerste opvangweken soep geregeld.
- Op 3 april was er een door de Raad georganiseerde kanselruil. Hieraan deden vijf predikanten mee. Voor degenen die buiten hun eigen kerkverband voorgingen was het een goede uitwisseling, voor degenen die binnen hun eigen kerkverband bleven min of meer een reguliere ruiling.
- Op 4 mei zijn er weer de jaarlijkse herdenkingsdiensten gehouden in de Dorpskerk in Hellendoorn en in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente.
- In de week voor Pasen is er door veel vrijwilligers namens de Raad van Kerken weer een Paasattentie aan de minima uitgedeeld. Dit jaar was het niet het bekende Paasbrood als groet, maar een speciaal ontworpen enveloppe met daarin: een paasgroet, een waardebon en een zoete attentie.
- Op eerste Pinksterdag is er weer een oecumenische dienst geweest, maar helaas vanwege het slechte weer is de dienst verplaatst naar het Centrum.
- Op 2 juni was er het jaarlijkse ‘uitje’ voor leden van de Raad en bij de Raad aangesloten werkgroepen, dit jaar naar het klooster Nieuw Sion in Diepenveen.
- Op 12 juni is weer de nacht van gebed gehouden.
- Op 1 juli was er mede op initiatief van de Raad een bijeenkomst in Bunga Tandjung waarbij de Molukse (kerk-)geschiedenis verteld werd. Dit krijgt hopelijk een vervolg in het voorjaar van 2023 waarbij de Nederlandse geloofsgemeenschappen iets vertellen over hun geschiedenis.
- Op 11 september werd er in het kader van Bruisend Nijverdal een kerkdienst gehouden; dit keer met een christelijk theater. De reacties waren wisselend
- Op 11 december was er weer een Volkskerstzangdienst in het Centrum met medewerking van Advendo, Pajoko en vicaris Cornelissen.
- In de week voor Kerst is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie in de vernieuwde vorm gehouden. Alle minimagezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen, kregen een envelop met daarin onder andere een bon van € 50.- voor boodschappen. Dit jaar meer dan andere jaren in verband met de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne en de hoge energieprijzen.
- Elke maand heeft de Raad van Kerken informatie over een bepaald land aan de desbetreffende kerkenraden, voorgangers en kerkbladen geleverd voor een gebed voor de vervolgde christenen tijdens een eredienst en thuis. Deze zogenaamde gebedsbrieven werden verzorgd door de heer M. Ticheler.
- Een kascontrolecommissie heeft van de kas van de penningmeester van de Raad van Kerken en de kas van de Kerstpakkettenactie gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester van de Raad probeert de financiën binnen het budget te houden.
- In overleg met HoiTV is er elke maand een kerkdienst uitgezonden. In alle gevallen is gebruik gemaakt van een livestream, deels door corona, maar ook deels door personele problemen bij HoiTV.
- Er is dit jaar twee keer een bijeenkomst belegd voor de predikanten in onze gemeente door de Raad, eenmaal in de Leerkamer van de PG Hellendoorn en eenmaal bij de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal, waarbij de secretaris van de Raad de heer A. Kodde telkens als samenroeper optrad en bij de eerste keer diaken G. Legtenberg als voorzitter.
- Leden van de Raad waren namens de Raad aanwezig bij het afscheid van ds. W. Kaljouw, de intrede van ds. G. de Ruiter, het 25-jarig jubileum van pastor G. Legtenberg en het afscheid van het bestuur van Bunga Tandjung.
- Na een aantal jaren elke zomer een kerkfolder, met daarin de kerkdiensten van de maanden juni, juli en augustus, verspreid te hebben, is besloten om een nieuwe folder te maken die langere tijd gebruikt kan worden. De folder is ondertussen klaar en zal begin maart 2023 verspreid worden in de gemeente Hellendoorn bij kerken, instellingen en recreatieorganisaties.
- De werkgroep van Het Leerhuis is gestopt, maar er is een nieuwe werkgroep ontstaan die Het Leerhuis voorzet, weliswaar in een wat andere vorm en niet meer onder de paraplu van de Raad van Kerken.
- Ook de werkgroep ‘Marriage Course’ is gestopt, aangezien er geen belangstelling meer was voor deelname aan zo’n cursus.
- De volgende 13 werkgroepen werken nu onder de paraplu van de Raad van Kerken:
- Kerstpakkettenactie en Paasgroetactie
- 4 Mei herdenking
- Oecumenische Pinksterdienst
- Oecumenische Kerkdienst Bruisend Nijverdal
- Volkskerstzang
- Wereldgebedsdag
- Werkgroep "Op weg in de stilte"
- Hoi-tv Kerkdiensten en Kerk in zicht
- Werkgroep "Gebed"
- Kerk en Samenleving
- Mannen kampvuur-avonden
- Geloof en Wetenschap
- Het Israël Platform

De Raad van Kerken is ook zijdelings betrokken bij de Voedselbank doordat een lid van de Raad lid van het bestuur van de Voedselbank is.

De heer Spenkelink verzorgt de website. We proberen op de website de activiteiten van de Raad en de bij de Raad aangesloten kerken steeds te publiceren. Een aantal pagina's waarin de aangesloten (gast-) lidkerken van de Raad zich kort voorstellen is helaas nog leeg, omdat de desbetreffende gemeente (ondanks herhaalde verzoeken) nog steeds geen informatie hebben aangeleverd. Dit zijn:de beide Molukse Kerken in Nijverdal en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Daarlerveen.
We hopen dat deze pagina’s in 2023 alsnog gevuld zullen worden.

Dit jaar 2022 was een jaar, waarin in het begin nog niet alles doorgang kon vinden, maar later in het jaar gelukkig wel. Ook dit jaar hebben we geprobeerd de liefde van God voor de mensen zichtbaar te maken.
Wij bidden dat in het komende jaar 2023 weer voluit kerk van Christus kunnen zijn en Gods liefde voor de mensen duidelijk kunnen maken.

Nijverdal 15-1-2023

Gerard Legtenberg      Adri Kodde
voorzitter                      secretaris

 

 

Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

 

v0.0.8 build 20221202HF2