Jaarverslag 2023 Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

In het onderstaande vindt u weer een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn in 2023 zijn georganiseerd.

Het aantal leden en gastleden is in 2023 onveranderd
De Raad bestaat uit 10 leden, te weten: de Levensbron (NGK; op 1 mei 2023 was er sprake van een landelijke fusie van de GKV en de NGK kerken in Nederland, die nu samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken vormen), het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, Protestantse Gemeente Hellendoorn, Protestantse Gemeente Nijverdal, de Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua, de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Hellendoorn, de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom en de Vrije Evangelische Gemeente,
en vijf gastleden: de PKN en de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Daarlerveen, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Daarle en de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Haarle.
De PKN Daarlerveen heeft een afgevaardigde naar de vergaderingen, de andere vier kerken worden door de secretaris op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Raad onderneemt, zodat zij kunnen deelnemen wanneer zij dat wensen of aanhaken maar dan in hun eigen dorp.
Al de aangesloten kerken worden vertegenwoordigd door in totaal 16 personen.

In 2023 hebben we officieel afscheid genomen van de vertegenwoordiger van de PG Nijverdal, de heer Kees de Velde Harsenhorst. Maar aangezien er nog geen opvolger is, heeft hij nog wel steeds de vergaderingen in 2023 bijgewoond.
Aangezien in de Raad volgens de statuten van iedere gemeente twee vertegenwoordigers aanwezig zouden moeten zijn, ontbreekt er nog wel een aantal vertegenwoordigers (bijv. PG Nijverdal (2 personen), de Molukse Evangelische Kerk (1 persoon), de NGPMB mrt.53 (1 persoon) en de Rooms Katholieke parochie Hellendoorn (1 persoon); verder is het jammer dat er geen vertegenwoordiging meer is van de Schaapskooi; het is ook dit jaar niet gelukt iemand te vinden die de Schaapskooi wil vertegenwoordigen).

Er is dit jaar 5 keer vergaderd. De reguliere vergaderingen zijn voor de zomervakantie gehouden in de Leerkamer in Hellendoorn en na de zomervakantie in de Molukse kerk in Nijverdal. Op 2 februari is er een vergadering geweest met vertegenwoordigers van de kerkenraden/besturen van de aangesloten geloofsgemeenschappen. Op deze vergadering zijn weer veel zaken aan de orde gekomen.

Op 1 januari 2023 heeft de heer F. Spenkelink na 15 jaar het penningmeesterschap overgedragen aan de heer E. Slooijer. In verband met zijn gezondheid heeft de heer Spenkelink ook meteen afscheid genomen van de Raad. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit: pastor G. Legtenberg voorzitter, de heer A. Kodde secretaris, de heer E. Slooijer penningmeester en de heer J. Kerklaan lid.

Ondanks de verscheidenheid aan het beleven van het geloof is er een goed onderling overleg.

In 2023 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.
De volgende zaken zijn georganiseerd of bezocht:
- van 15 tot 22 januari de week van gebed om de eenheid van de kerken; een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland (eerder Evangelische Alliantie genaamd). In Nijverdal wordt deze week georganiseerd door de werkgroep 'gebed' van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.
Dit jaar was het programma als volgt:
Maandag was er een kringgebed in Beth Shalom, met 11 bezoekers.
Dinsdag was er een kringgebed in de Schaapskooi) met 20 personen.
Woensdag was er een liturgisch avondgebed in de Kleine Kapel) met 10 personen.
Donderdag was er een gebedswandeling naar H. Dunantplein. Via 3 routes werd er naar het plein gewandeld, waar ca. 35 mensen deelnamen aan ‘flashmob’, ontmoeting en gebed (onderwerpen waren ter plekke achter te laten op het aanwezige kruis).
Vrijdag was er een jongerenavond in Beth Shalom, voorbereid i.s.m. Missionair Jongerenwerk en jeugdleiding BS. Er waren 10 bezoekers.
Zondag was de afsluitende oecumenische dienst in d’Oale Grieze, in Hellendoorn o.l.v. twee voorgangers (PGH en GIM).
In Daarlerveen heeft in de week van gebed voor de eenheid van de kerken een kerkelijk werker een avond voor beide kerken (NGK en PKN) georganiseerd.
- Op Wereldgebedsdag was er geen activiteit meer omdat de werkgroep gestopt is.
- Op 4 mei zijn er weer de jaarlijkse herdenkingsdiensten gehouden in de Dorpskerk in Hellendoorn en in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente.
- In de week voor Pasen is er door veel vrijwilligers namens de Raad van Kerken weer een Paasattentie aan de minima uitgedeeld. Ook dit jaar was er de speciaal ontworpen enveloppe met daarin: een paasgroet, een waardebon en een zoete attentie.
- Op eerste Pinksterdag is er weer een oecumenische dienst geweest dit jaar wel weer in het Openluchttheater.
- Op 8 juni was er het jaarlijkse ‘uitje’ voor leden van de Raad en bij de Raad aangesloten werkgroepen, dit jaar naar de Molukse kerk in Deventer.
- Op 9 juni is weer de nacht van gebed gehouden.
- Op 10 september werd er in het kader van Bruisend Nijverdal een kerkdienst gehouden; dit keer weer een meer traditionele dienst met zowel aandacht voor de kinderen als voor de volwassenen. Aangezien de heer Kerklaan aangegeven heeft dat hij stopt met de organisatie van deze kerkdienst, zijn wij dringend op zoek naar een vervanger. Anders dreigt dit de laatste dienst geweest te zijn.
- Op 20 november was er een gesprek tussen wethouder Dubbink en een medewerker van haar en een afvaardiging van de Raad om te spreken over allerlei zaken die kerk en gemeente betreffen.
- Op 17 december was er weer een Volkskerstzangdienst in het Centrum met medewerking van de KSW, ds. Van Dalen en een Filipijns koor.- In de week voor Kerst is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie in de vernieuwde vorm gehouden. Alle minimagezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen, kregen een envelop met daarin onder andere een bon van € 50.- voor boodschappen.
- Elke maand heeft de Raad van Kerken informatie over een bepaald land aan de desbetreffende kerkenraden, voorgangers en kerkbladen geleverd voor een gebed voor de vervolgde christenen tijdens een eredienst en thuis. Deze zogenaamde gebedsbrieven werden verzorgd door de heer M. Ticheler.
- Een kascontrolecommissie heeft van de kas van de penningmeester van de Raad van Kerken en de kas van de Kerstpakkettenactie gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester van de Raad probeert de financiën binnen het budget te houden.
- In overleg met HoiTV is er elke maand een kerkdienst uitgezonden. In alle gevallen is gebruik gemaakt van een livestream, vanwege het feit dat er door HOI TV geen dienst op locatie kan worden opgenomen.
- Er is dit jaar twee keer een bijeenkomst belegd voor de predikanten in onze gemeente door de Raad, eenmaal in de Molukse kerk en eenmaal in het parochiehuis St. Sebastianus in Hellendoorn, waarbij de secretaris van de Raad de heer A. Kodde telkens als samenroeper optrad en diaken G. Legtenberg als voorzitter. De eerste keer was ook B&W van de gemeente Hellendoorn aanwezig om met elkaar kennis te maken en over verschillende zaken te overleggen.
- Dit jaar is in begin maart voor het eerst de kerkdienstenfolder in de gemeente Hellendoorn bij kerken, instellingen en recreatieorganisaties verspreid.
- De heer Berends is na ongeveer 25 jaar betrokken geweest te zijn bij de werkgroep van de Kerstpakketten en Paasgroetactie teruggetreden. Wij, als Raad, zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij ten behoeve van de mensen met een minimum inkomen heeft verricht. Zijn plaats in de werkgroep is overgenomen door de heer Ticheler.
- Zoals al eerder gemeld is de werkgroep voor Wereldgebedsdag gestopt en ook de werkgroep (Kerk en Samenleving) die zich bezighield met de contacten met vluchtelingen in onze gemeente is gestopt. In voorkomende gevallen zal de secretaris van de Raad de contacten onderhouden.
- De Raad is dit jaar begonnen met het uitnodigen van de verschillende werkgroepen, die onder de paraplu van de Raad functioneren om op de vergadering van de Raad te vertellen wat zij zoal doen. Als eerste was dat in november de werkgroep van HOI Tv en radio. HOI Tv zendt maandelijks een kerkdienst van een van de aangesloten kerken uit en HOI radio elke zondag een live kerkdienst. Daarnaast verzorgt de heer De Velde Harsenhorst wekelijks een programma met geestelijke liederen en een overdenking.
- - De volgende 11 werkgroepen werken nu nog onder de paraplu van de Raad van Kerken:
- Kerstpakkettenactie en Paasgroetactie
- 4 Mei herdenking
- Oecumenische Pinksterdienst
- Oecumenische Kerkdienst Bruisend Nijverdal
- Volkskerstzang
- Werkgroep "Op weg in de stilte"
- Hoi-tv Kerkdiensten en Kerk in zicht
- Werkgroep "Gebed"
- Mannen kampvuur-avonden
- Geloof en Wetenschap
- Het Israël Platform

De Raad van Kerken is ook zijdelings betrokken bij de Voedselbank doordat een lid van de Raad lid van het bestuur van de Voedselbank is.

De heer Spenkelink verzorgt de website. We proberen op de website de activiteiten van de Raad en de bij de Raad aangesloten kerken steeds te publiceren. Een aantal pagina's waarin de aangesloten (gast-) lidkerken van de Raad zich kort voorstellen is helaas nog steeds leeg, omdat de desbetreffende gemeente (ondanks herhaalde verzoeken) nog steeds geen informatie hebben aangeleverd. Dit zijn: de beide Molukse Kerken in Nijverdal en de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Daarlerveen.
We hopen dat deze pagina’s in 2024 alsnog gevuld zullen worden.

Dit jaar 2023 was een jaar, waarin alles weer normaal doorgang kon vinden, al is de situatie in de wereld er niet beter op geworden. Ook dit jaar hebben we geprobeerd de liefde van God voor de mensen zichtbaar te maken.
Wij bidden dat in het komende jaar 2024 weer voluit kerk van Christus kunnen zijn en Gods liefde voor de mensen duidelijk kunnen maken.

Nijverdal 15-1-2024

Gerard Legtenberg voorzitter
Adri Kodde secretaris

Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

v0.0.8 build 20221202HF2