Jaarverslag Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn 2021

In het onderstaande vindt u weer een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn in 2021 zijn georganiseerd. Het was wederom een bijzonder jaar vanwege de coronapandemie, waardoor de meeste activiteiten geen doorgang konden vinden. Slechts een enkele activiteit is doorgegaan.

Het aantal leden en gastleden is in 2021 onveranderd.

De Raad bestaat uit 10 leden, te weten:

De samenwerkingsgemeente de Levensbron (NGKV), het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, Protestantse Gemeente Hellendoorn, Protestantse Gemeente Nijverdal, de Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua, de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Hellendoorn, de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom en de Vrije Evangelische Gemeente,

en vijf gastleden:

de PKN en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Daarlerveen, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Daarle en de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Haarle.

De PKN Daarlerveen heeft een afgevaardigde naar de vergaderingen, de andere vier kerken worden door de secretaris op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Raad onderneemt, zodat zij kunnen deelnemen wanneer zij dat wensen of aanhaken maar dan in hun eigen dorp.

Al de aangesloten kerken worden vertegenwoordigd door in totaal 16 personen.

In 2021 hebben we afscheid genomen van de heer J. van Dijk (afgevaardigde van de PG Nijverdal) en mevrouw A. Latul (afgevaardigde namens de NGPMB mrt.53 - Nood Gemeente Protestants Molukse kerk in Nederland).

Aangezien de Raad graag van iedere gemeente twee vertegenwoordigers ziet (naast het DB), ontbreekt er nog wel een aantal vertegenwoordigers (bijv. PG Nijverdal, Het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de NGPMB mrt.53 en de Rooms Katholieke parochie Hellendoorn; verder is het jammer dat er geen vertegenwoordiging meer is van de Schaapskooi).

Er is dit jaar in verband met de coronapandemie maar 1 vergadering (in het gebouw van de Levensbron) geweest.

Het dagelijks bestuur bestaat nog steeds uit: pastor G. Legtenberg voorzitter, de heer A. Kodde secretaris, de heer F. Spenkelink penningmeester en de heer J. Kerklaan lid.

Ondanks de verscheidenheid aan het beleven van het geloof is er een goed onderling overleg.


In 2021 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.

 

De volgende zaken zijn georganiseerd of bezocht:

- van 18 tot 24 januari de week van gebed om de eenheid van de kerken; een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland (eerder Evangelische Alliantie genaamd). In Nijverdal wordt deze week georganiseerd door bij de Raad van Kerken aangesloten kerken. De werkgroep is weer aangevuld en bestaat nu uit ds. B. van de Weg en de heer M. Ticheler.

Er was een kringgebedavond in Beth Shalom, een Taizé viering in de Kleine Kapel, een gebedsavond in de d’Oale Grieze, een avond met gebeden in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente, een avond over gebed voor en door jongeren met medewerking van ds. A.J. Holsappel en een afsluitende dienst met ds. L. Aangeenbrug en E. Lopulua in de kerk van de Levensbron. Alle bijeenkomsten gingen via livestream of anders via internet vanwege de coronapandemie.

In Daarlerveen heeft in de week van gebed voor de eenheid van de kerken een kerkelijk werker een avond voor beide kerken (GKV en PKN) georganiseerd.

- Op vrijdag 5 maart was er geen fysieke viering in verband met Wereldgebedsdag, maar een opname van een dienst in Lelystad.

- In de week voor Pasen is er door veel vrijwilligers namens de Raad van Kerken weer een Paasattentie aan de minima uitgedeeld. Dit jaar was het niet het bekende Paasbrood als groet, maar een speciaal ontworpen enveloppe met daarin: een paasgroet, een waardebon en een zoete attentie.

- Op 15 augustus is door burgemeester A. Raven een straatnamenbord onthuld in Daarlerveen. Dit was een uitgestelde onthulling aangezien het de bedoeling was om dit te doen tijdens de viering van 75 jaar bevrijding. Er is een aantal nieuwe straatnamenborden van mensen die in de oorlog omgekomen zijn. Bij de nieuwe borden is ook aangegeven dat het om oorlogsslachtoffers gaat.

- Op 12 september werd er in het kader van Bruisend Nijverdal een kerkdienst uitgezonden die samengesteld was uit vooraf opgenomen onderdelen.

- Op 12 december werd een compilatie van eerdere Volkskerstzangen uitgezonden met de overweging van ds. A. Snier.

- In de week voor Kerst is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie in aangepaste vorm gehouden. Alle minimagezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen kregen een envelop met daarin onder andere een bon van € 50.- voor boodschappen.

- Alle overige activiteiten zijn helaas niet doorgegaan.

- Elke maand heeft de Raad van Kerken informatie over een bepaald land aan de desbetreffende kerkenraden, voorgangers en kerkbladen geleverd voor een gebed voor de vervolgde christenen tijdens een eredienst en thuis. Deze zogenaamde gebedsbrieven werden verzorgd door de heer M. Ticheler.

- Een kascontrolecommissie heeft van de kas van de penningmeester van de Raad van Kerken en de kas van de Kerstpakkettenactie gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester van de Raad probeert de financiën binnen het budget te houden. Vanwege het beperkte aantal activiteiten kon de penningmeester dit jaar de kerken een beperkte bijdrage vragen.

- De Raad was aanwezig bij de viering van het 45 jarig bestaan van Bunga Tandjung. Verder heeft de Raad middels een brief en een kaars aandacht besteed aan het afscheid van burgemeester Raven in verband met haar pensionering.

- Er is dit jaar twee keer een bijeenkomst belegd voor de predikanten in onze gemeente door de Raad, eenmaal in de Levensbron en eenmaal bij de Gereformeerde kerk in Daarle, waarbij de secretaris van de Raad de heer A. Kodde telkens als samenroeper optrad en diaken G. Legtenberg als voorzitter.

- Het archief van de Raad is dit jaar overgenomen door de Historische kring in de gemeente Hellendoorn.

De volgende 16 werkgroepen werken nu onder de paraplu van de Raad van Kerken:

- Kerstpakkettenactie
- Paasgroetactie
- 4 Mei herdenking
- Oecumenische Pinksterdienst
- Oecumenische Kerkdienst Bruisend Nijverdal
- Volkskerstzang
- Het Leerhuis (is ondertussen gestopt, maar krijgt wellicht toch nog een vervolg)
- Wereldgebedsdag
- Werkgroep "Op weg in de stilte"
- The Marriage Course
- Hoi-tv Kerkdiensten en Kerk in zicht
- Werkgroep "Gebed"
- Kerk en Samenleving
- Mannen kampvuur-avonden
- Geloof en Wetenschap
- Het Israël Platform

De Raad van Kerken is ook zijdelings betrokken bij de Voedselbank doordat een lid van de Raad lid van het bestuur van de Voedselbank is.

 

De website beheerder Mevr. M. Jonker heeft aangegeven dat zij geien haar gezondheidstoestand de website niet meer kan verzorgen. Daardoor heeft de heer Spenkelink haar taak overgenomen. Een aantal pagina's waarin de aangesloten (gast)lidkerken van de Raad zich kort voorstellen is helaas nog leeg, omdat de desbetreffende gemeente (ondanks herhaalde verzoeken) nog steeds geen informatie hebben aangeleverd. Dit zijn:

de beide Molukse Kerken in Nijverdal en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Daarlerveen,

We hopen dat deze pagina's dit jaar alsnog gevuld zullen worden.

Dit jaar 2021 was dus wederom een bijzonder jaar, waarin veel geen doorgang kon vinden, maar waar mogelijk toch geprobeerd is de liefde van God voor de mensen zichtbaar te maken.

Wij bidden dat in het komende jaar 2022 we weer terugkomen naar een meer normale samenleving, waarin we weer voluit kerk van Christus kunnen zijn en Gods liefde voor de mensen duidelijk kunnen maken.

 

Nijverdal 15-1-2022

 

Gerard Legtenberg             Adri Kodde

voorzitter                            secretaris

Raad van Kerken Nijverdal- Hellendoorn

 

v0.0.8 build 20221202HF2