Jaarverslag Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn 2020

In het onderstaande vindt u een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn  in 2020 zijn georganiseerd. Het was wel een bijzonder jaar vanwege de coronapandemie, waardoor de meeste activiteiten geen doorgang konden vinden. Slechts een enkele activiteit is doorgegaan.

Het aantal leden en gastleden is in 2020 onveranderd.
De Raad bestaat uit 10 leden, te weten:
de samenwerkingsgemeente de Levensbron (NGKV), het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, Protestantse Gemeente Hellendoorn, Protestantse Gemeente Nijverdal, de Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua, de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Hellendoorn, de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom en de Vrije Evangelische Gemeente,

en vijf gastleden:
de PKN en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Daarlerveen , de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Daarle en de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Haarle.
De PKN Daarlerveen heeft een afgevaardigde naar de vergaderingen, de andere vier kerken worden door de secretaris op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Raad onderneemt, zodat zij kunnen deelnemen wanneer zij dat wensen of aanhaken maar dan in hun eigen dorp.
Al de aangesloten kerken worden vertegenwoordigd door in totaal 16 personen.
In 2020 is er geen wisseling van personen geweest:

Aangezien de Raad graag van iedere gemeente twee vertegenwoordigers ziet (naast het DB), ontbreekt er nog wel een aantal vertegenwoordigers (bijv. Het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk en de Rooms Katholieke parochie Hellendoorn; verder is het jammer dat er geen vertegenwoordiging meer is van de Schaapskooi).

Er is dit jaar in verband met de coronapandemie maar 1 vergadering (in het gebouw van de Levensbron) geweest.

Dit jaar was er een afscheid van ds. Robbert Jan Perk in verband met zijn emeritaat. Daardoor moest er een nieuwe voorzitter van het Missionair Jeugdwerk en iemand voor de werkgroep "Week van gebed voor de eenheid van de kerken" komen. Dit is ondertussen gelukt. Ds. Hans van Dalen wordt lid van de werkgroep Missionair Jeugdwerk en ds. Laura van Weijen lid van de werkgroep " Week van gebed voor de eenheid van de kerken".

Het dagelijks bestuur bestaat nog steeds uit: pastor G. Legtenberg voorzitter, de heer A. Kodde secretaris, de heer F. Spenkelink penningmeester en de heer J. Kerklaan lid.

Ondanks de verscheidenheid aan het beleven van het geloof is er een goed onderling overleg.

In 2020 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.

De volgende zaken zijn georganiseerd of bezocht:
-    op 7 januari was er een gesprek met een aantal voorgangers uit de gemeente Hellendoorn ter voorbereiding van de week van gebed voor de eenheid van de kerken en onderling overleg met de predikanten.
-    op 20 januari was er een bijeenkomst met Ewald Kosters van de gemeente over de kerkenvisie; daarin werd gesproken over de toekomst van kerkgebouwen.
-    van 20 tot 26 januari de week van gebed om de eenheid van de kerken; een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland (eerder Evangelische Alliantie genaamd). In Nijverdal wordt deze week georganiseerd door bij de Raad van Kerken aangesloten kerken.
     Er was een kringgebedavond in Beth Shalom, een Taizé viering in de Kleine Kapel, een gebedsavond in de Schaapskooi, een liturgische avond met getijdegebeden in d’Oale Grieze (met aansluitend een activiteit in de Leerkamer), een avond over gebed voor en door jongeren in de Levensbron en een afsluitende dienst met ds. R.J. Perk en ds. H. van Dalen in het Centrum, met ondersteuning van het koor ‘Pajoko’.
In Daarlerveen heeft in de week van gebed voor de eenheid van de kerken een kerkelijk werker een avond voor beide kerken (GKV en PKN) georganiseerd.
-    Op vrijdag 6 maart was er een viering in verband met Wereldgebedsdag.
-    Op 13 september werd er in het kader van Bruisend Nijverdal een kerkdienst uitgezonden die samengesteld was uit vooraf opgenomen onderdelen.
-    Op 13 december werd een compilatie van eerdere Volkskerstzangen uitgezonden met de overweging van ds. Laura van Weijen.
-    Op 18 december is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie in aangepaste vorm gehouden. Alle minimagezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen kregen een envelop met daarin onder andere een bon van € 60.- voor boodschappen.
-    Alle overige activiteiten zijn niet doorgegaan.
-    Elke maand heeft de Raad van Kerken informatie over een bepaald land aan de desbetreffende kerkenraden, voorgangers en kerkbladen geleverd voor een gebed voor de vervolgde christenen tijdens een eredienst en thuis. Deze zogenaamde gebedsbrieven werden verzorgd door Marcel Ticheler.
-    Daarnaast is er ook regelmatig aandacht voor de Fair trade gemeente en duurzaamheid.
-    Een kascontrolecommissie heeft van de kas van de penningmeester van de Raad van Kerken en de kas van de Kerstpakkettenactie gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester  van de Raad probeert de financiën binnen het budget te houden. Vanwege het beperkte aantal activiteiten kon de penningmeester dit jaar de kerken een beperkte bijdrage vragen.
-    De Raad was aanwezig bij het intrede van ds. Holsappel en het afscheid van ds. Perk.
-    De volgende 16 werkgroepen werken nu onder de paraplu van de Raad van Kerken:
     - Kerstpakkettenactie
     - Paasgroetactie
     - 4 Mei herdenking
     - Oecumenische Pinksterdienst
     - Oecumenische Kerkdienst Bruisend Nijverdal
     - Volkskerstzang
     - Het Leerhuis
     - Wereldgebedsdag
     - Werkgroep "Op weg in de stilte"
     - The Marriage Course
     - Hoi-tv Kerkdiensten en Kerk in zicht
     - Werkgroep "Gebed"
     - Kerk en Samenleving
     - Mannen kampvuur-avonden
     - Geloof en Wetenschap
     - Het Israël Platform

De Raad van Kerken is ook zijdelings betrokken bij de Voedselbank doordat een lid van de Raad lid van het bestuur van de Voedselbank is.

De website beheerder Mevr. M. Jonker verzorgt tot volle tevredenheid de inhoud van de website van de Raad. Vooral de agenda's van activiteiten van de Raad aangesloten werkgroepen en van de aangesloten Kerken worden regelmatig ververst. Een aantal pagina's waarin de aangesloten (gast)lidkerken van de Raad zich kort voorstellen is helaas nog leeg, omdat de desbetreffende gemeente (ondanks herhaalde verzoeken) nog steeds geen informatie hebben aangeleverd. Dit zijn:

de beide Molukse Kerken in Nijverdal en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Daarlerveen,
We hopen dat deze pagina's dit jaar alsnog gevuld zullen worden.

Dit jaar 2020 was dus een bijzonder jaar, waarin veel geen doorgang kon vinden, maar waar mogelijk toch geprobeerd is de liefde van God voor de mensen zichtbaar te maken.

Wij bidden dat in het komende jaar 2021 we weer terugkomen naar een meer normale samenleving, waarin we weer voluit kerk van Christus kunnen zijn en Gods liefde voor de mensen duidelijk kunnen maken.
 

Nijverdal  15-1-2021

Gerard Legtenberg           Adri Kodde
voorzitter                          secretaris

Raad van Kerken Nijverdal- Hellendoorn

 

v0.0.8 build 20221202HF2