Jaarverslag Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn 2019

In het onderstaande vindt ulogo raad van kerken een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn  in 2019 zijn georganiseerd.

 

Het aantal leden en gastleden is in 2019 onveranderd.

De Raad bestaat uit 10 leden, te weten:

de samenwerkingsgemeente de Levensbron (NGKV), het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, Protestantse Gemeente Hellendoorn, Protestantse Gemeente Nijverdal, de Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua, de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Hellendoorn, de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom en de Vrije Evangelische Gemeente,

en vijf gastleden:

de PKN en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Daarlerveen , de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Daarle en de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Haarle.

De PKN Daarlerveen heeft een afgevaardigde naar de vergaderingen, de andere vier kerken worden door de secretaris op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Raad onderneemt, zodat zij kunnen deelnemen wanneer zij dat wensen of aanhaken maar dan in hun eigen dorp.

Al de aangesloten kerken worden vertegenwoordigd door in totaal 16 personen.

In 2019 is er weer een wisseling van personen geweest:

Dhr. J. Rodenburg heeft afscheid genomen van de Raad en is opgevolgd door dhr. K. de Velde Harsenhorst namens de PG Nijverdal. Helaas is er geen vertegenwoordiger gevonden voor het Leger des Heils.

Aangezien de Raad graag van iedere gemeente twee vertegenwoordigers ziet (naast het DB), ontbreekt er nog wel een aantal vertegenwoordigers.

 

Er zijn dit jaar in totaal 6 vergaderingen (deels in het gebouw van het Beth Shalom en deels in het gebouw van de Levensbron) geweest, waarin allerlei zaken op het kerkelijk gebied betreffende de gemeente Hellendoorn besproken zijn. De vergaderingen zijn altijd in goede harmonie verlopen. Er zijn 5 reguliere vergaderingen geweest en één speciale waarin de Raad gesproken heeft met vertegenwoordigers van de aangesloten kerken. Alle kerken waren vertegenwoordigd, behalve de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Daarlerveen. Er werd onder andere gesproken over het Missionair Jeugdwerk. Er moet in 2020 een nieuwe voorzitter van het Missionair Jeugdwerk komen, aangezien ds. Robbert Jan Perk met emeritaat gaat.

Het dagelijks bestuur bestaat uit: pastor G. Legtenberg voorzitter, de heer A. Kodde secretaris, de heer F. Spenkelink penningmeester en de heer J. Kerklaan lid.

Ondanks de verscheidenheid aan het beleven van het geloof is er een goed onderling overleg.

 

In 2019 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.

 

De volgende zaken zijn georganiseerd of bezocht:

-     op 8 januari was er een gesprek met een aantal voorgangers uit de gemeente Hellendoorn, een afvaardiging van de Raad en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn, waarin gesproken is over de rol van de kerken en de Raad van Kerken in het bijzonder in de Hellendoornse samenleving.

-     van 20 tot 27 januari de week van gebed om de eenheid van de kerken; een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland (eerder Evangelische Alliantie genaamd). In Nijverdal wordt deze week georganiseerd door bij de Raad van Kerken aangesloten kerken.

      Er was een kringgebed avond in Beth Shalom, een oecumenische gebedsmiddag in de VEG kerk; een avond met stiltegebed op donderdag in Hellendoorn met aansluitend een activiteit in de Leerkamer; de afsluitende dienst was op 27 januari met ds. L. van Weijen, bij Beth Shalom en met een Molukse kerkkoor.

In Daarlerveen heeft in de week van gebed voor de eenheid van de kerken een kerkelijk werker een avond voor beide kerken (GKV en PKN) georganiseerd.

-     Op vrijdag 2 maart was er een viering in verband met Wereldgebedsdag.

-     Ter gelegenheid van Pasen is er weer een Paasbrodenactie gehouden. Alle gezinnen met een minimuminkomen in Hellendoorn en Nijverdal kregen namens de Raad van Kerken een Paasbrood aangeboden. Er werden dit jaar 650 paasbroden overhandigd.

-     Op 4 mei was er zowel in de Dorpskerk in Hellendoorn als in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal een bijeenkomst voorafgaande aan de kranslegging bij het monument aan de Joncheerelaan ter gelegenheid van dodenherdenking. Er werd ook namens de Raad van Kerken een krans gelegd. De werkgroep voor de bijeenkomst in Nijverdal is uitgebreid met een aantal nieuwe leden, waardoor de continuïteit voor de komende jaren weer gewaarborgd lijkt.

-     Op 9 juni was er, ’s avond in het Openlucht theater in Nijverdal een oecumenische Pinksterdienst onder leiding van ds. R. J. Perk.

-     Op 28 mei was er een bezoek aan het Syrisch Orthodoxe Klooster in Glane door de leden van de Raad van Kerken en enige andere uitgenodigden van werkgroepen die onder de Raad vallen.

-     In de nacht van 21 naar 22 juni is de nacht van gebed in het gebouw van Beth Shalom gehouden.

-     Op 8 september was er in het kader van Bruisend Nijverdal om 9.30 uur een Oecumenische dienst. Pastor G. Legtenberg en ds. R. J. Perk verzorgden de dienst en het koor Shine en Advendo verleende medewerking.

-     Op 4 september is er een gesprek geweest met Burgemeester en Wethouders over allerlei zaken die de Raad aangedragen had, zoals Halloween, VIA- gebeuren, Jeugd en preventiebeleid (Integratie jongeren), Christelijk Voortgezet Onderwijs in gemeente Hellendoorn, Koopzondagen, bezuinigingen zwakkere groepen. Uit het gesprek is gebleken dat de VIA-teams niet meer bestaan.

-     Op 28 oktober was er in het gemeentehuis een bijeenkomst over een 'kerkenvisie'. Hierbij trad de Raad op als intermediair tussen de gemeente en de plaatselijke kerken. De bedoeling is dat de gemeente en de kerken inventariseren wat er met de plaatselijke kerkgebouwen kan gebeuren. Welke gebouwen komen op termijn leeg te staan, welke andere activiteiten zijn er mogelijk in de kerkgebouwen, wat voor werk moet er aan de gebouwen gebeuren, hoe zit het met de groene kerken? Helaas waren slechts weinig kerken vertegenwoordigd.

-     Dit jaar is er geen vredesmanifestatie geweest aangezien de werkgroep is opgehouden te bestaan. Er bleken ondanks meerdere pogingen geen mensen beschikbaar om de werkgroep in stand te houden.

-     Op 15 december is de 57e Volkskerstzang gehouden, dit jaar in het Centrum met medewerking van ds. P. Boomsma, een samenwerking tussen Advendo en de KSW en een Moluks koor "Deo Volente".

-     Op 20 december is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie gehouden op 5 locaties in de gemeente Hellendoorn. Naast de gebruikelijke: de Leerkamer in Hellendoorn, de Schaapskooi in de Kruidenwijk en het Spectrum in Nijverdal, waren er dit jaar weer inzamelingen in Haarle en in Daarle. Er werden 660 pakketten bezorgd bij gezinnen met een minimuminkomen. De overgebleven goederen zijn onder andere overgedragen aan de Voedselbank of Dorcas.

-     Op 22 december is ook weer de jaarlijkse  lichtjestocht in Nijverdal gehouden door leden van de Volle Evangelie gemeente Beth Shalom. Er waren ongeveer 1500 bezoekers.

-     Elke maand heeft de Raad van Kerken informatie over een bepaald land aan de desbetreffende kerkenraden, voorgangers en kerkbladen geleverd voor een gebed voor de vervolgde christenen tijdens een eredienst en thuis. Deze zogenaamde gebedsbrieven werden verzorgd door Marcel Ticheler.

-     Voor de achtste keer werd er bij alle kerken een folder met alle kerkdiensten van alle kerken in de hele gemeente Hellendoorn voor de maanden juni, juli en augustus verspreid. Deze folder werd tevens aangeboden bij allerlei recreatiebedrijven in de gemeente Hellendoorn, zoals campings, bed and breakfasts  en hotels. Het aantal uitgiftepunten is weer gestegen. We hebben ondertussen besloten om een meer algemene folder te maken die het hele jaar door aangeboden kan worden aan de recreatiebedrijven met daarin de tijden en plaatsen van de diensten van de aangesloten kerken.

logo raad van kerken -     In het Centrum vond er een zestal bijeenkomsten plaats van het Leerhuis Nijverdal. Er werden lezingen gegeven door diverse gastsprekers over zeer uiteenlopende onderwerpen met de Bijbel als bron van inspiratie.

-     Regelmatig werden er radio- en tv uitzendingen van kerkdiensten in de gemeente Hellendoorn door de Hoi verzorgd. De tv-uitzendingen van kerkdiensten door de Hoi worden gecoördineerd door de Raad van Kerken.

-     Daarnaast is er ook regelmatig aandacht voor de Fair trade gemeente en duurzaamheid.

-     De Raad neemt ook deel aan het overleg aangaande de woonservicegebieden en VIA-teams in de gemeente Hellendoorn.

-     Vanuit de Schaapskooigemeente is the Marriage Course weer georganiseerd.

-     Dit jaar is de werkgroep "Op weg in de stilte" verder gegaan onder de paraplu van de Raad van Kerken. Het hele jaar door heeft deze werkgroep allerlei activiteiten georganiseerd.

-     Een kascontrolecommissie heeft van de kas van de penningmeester van de Raad van Kerken en de kas van de Kerstpakkettenactie gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester  van de Raad probeert de financiën binnen het budget te houden. Aan alle werkgroepen is ook aangegeven dat zij moeten proberen "kosten-neutraal" te werken, zodat er geen of zo min mogelijk een beroep op de financiën van de Raad hoeft te worden gedaan.

-     In verband met de komende herdenking van 75 bevrijding in 2020 neemt de Raad deel aan het overleg over de houden festiviteiten. In verband daarmee zullen  in overleg tussen de Raad en B&W de straatnamenborden van personen die tijdens de tweede wereldoorlog actief waren, voorzien worden van een extra mededeling over de rol van die personen tijdens de tweede wereldoorlog. Daarnaast is besloten om op 19 april 2020 twee oecumenische diensten te organiseren, een in Hellendoorn en een in Nijverdal. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet.

-     De secretaris van de Raad, dhr. A. Kodde, heeft in januari 2019 geprobeerd nog een gesprek te organiseren met een vertegenwoordiger van het Avonturenpark over de organisatie en de reacties daarop van Halloween. Helaas is dat niet gelukt omdat de vertegenwoordiger van het Avonturenpark aangaf geen zin in zo'n gesprek te hebben.

-     De Raad ondersteunde de actie die de Molukse kerken half december 2019 tot half januari 2020 hebben opgezet om hun volksgenoten op de Molukken, die getroffen zijn door een ernstige aardbeving, te helpen.

-     De Raad was aanwezig bij het intrede van ds. Aangeenbrug, ds. Van Dalen, ds. Snier en het afscheid van ds. Broekema.

-     HOI-tv heeft gevraagd om een vertegenwoordiger namens de kerken in het Programma Beleidsbepalend Orgaan van HOI. De Raad heeft dhr. De Velde Harsenhorst bereid gevonden om de kerken te vertegenwoordigen.

-     Dit jaar is de werkgroep "Het Israël platform" toegetreden tot de groep van werkgroepen die werken onder de paraplu van de Raad. Helaas is dus de werkgroep "Vredesweek" opgehouden te bestaan.

      De volgende 16 werkgroepen werken nu onder de paraplu van de Raad van Kerken:
-  Kerstpakkettenactie

      -  Paasgroetactie

      -  4 Mei herdenking

      -  Oecumenische Pinksterdienst

      -  Oecumenische Kerkdienst Bruisend Nijverdal

      -  Volkskerstzang

      -  Het Leerhuis

      -  Wereldgebedsdag
-  Werkgroep "Op weg in de stilte"

      -  The Marriage Course

      -  Hoi-tv Kerkdiensten en Kerk in zicht

      -  Werkgroep "Gebed"

      -  Kerk en Samenleving

      -  Mannen kampvuur-avonden

      -  Geloof en Wetenschap

      -  Het Israël Platform

 

De Raad van Kerken is ook zijdelings betrokken bij de Voedselbank doordat een lid van de Raad lid van het bestuur van de Voedselbank is.

 

Er is zo hier en daar in een commissie nog een vacature te vervullen of vervanging nodig. Zo zou het mooi zijn als er nog iemand beschikbaar komt voor de commissie die de dienst op 1e Pinksterdag in het Openluchttheater organiseert en voor de dienst bij Bruisend Nijverdal.

 

De website beheerder Mevr. M. Jonker verzorgt tot volle tevredenheid de inhoud van de website van de Raad. Vooral de agenda's van activiteiten van de Raad aangesloten werkgroepen en van de aangesloten Kerken worden regelmatig ververst. Een aantal pagina's waarin de aangesloten (gast)lidkerken van de Raad zich kort voorstellen is helaas nog leeg, omdat de desbetreffende gemeente geen informatie hebben aangeleverd. Dit zijn:

de beide Molukse Kerken in Nijverdal, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Daarlerveen, De Geformeerde Kerk in Daarle. We hopen dat deze pagina's dit jaar alsnog gevuld zullen worden.

 

Ook dit jaar 2019 is er weer veel gebeurd. De Raad is dankbaar dat er op zoveel verschillende vlakken en manieren activiteiten worden uitgevoerd die de saamhorigheid binnen onze kerkelijke gemeenschappen verhogen en die tot eer van onze Heer mogen zijn.

Wij bidden of de activiteiten nog meer mogen bijdragen aan het verstaan van elkaar, het beter samenwerken met elkaar en een nog betere presentatie naar de mensen ook buiten de kerk.
 

Nijverdal  24-1-2020

 

Gerard Legtenberg                                                                           Adri Kodde

voorzitter                                                                                          secretaris

Raad van Kerken Nijverdal- Hellendoorn

v0.0.8 build 20221202HF2